Տեղական հոդվածներ

  .
  Հինգ խորհուրդ, որոնք կօգնեն գտնել ձեր սերը
  Եկեղեցու կանանց 2019 թվականին
  Վերջին Օրերի Սուրբ չափահաս երիտասարդներն այժմ ամեն շաբաթ Եկեղեցու Gospel Library հավելվածում կարող են գտնել նոր նյութեր, որոնք ստեղծված են չափահաս երիտասարդների կողմից չափահաս երիտասարդների համար:
  Առաջին նախագահություն ուղերձ
  2019 թվականին երեխաները և երիտասարդները կավարտեն Երեխաների Միությունը և մի դասարանից ու քվորումից կտեղափոխվեն դեպի հաջորդը՝ ըստ տարիքային խմբի:
  Փոքր և հասարակ բաներով են իրականցվում մեծ բաները
  Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Քվենթին Լ. Քուքի այցը Հայաստան
  Մենք հրավիրում ենք բոլոր մարդկանց, ամենուրեք, կարդալ Մորմոնի Գիրքը, խորհել իրենց սրտում պատգամի մասին, որը պարունակում է այն և ապա հարցնել Աստծուն՝ Հավերժական Հորը, Քրիստոսի անունով, թե արդյոք գիրքը ճշմարիտ է։ Նրանք, ովքեր հետևում են այս գործելակերպին և հարցնում են հավատքով, Սուրբ Հոգու զորությամբ վկայություն կստանան նրա ճշմարտացիության և աստվածայնության մասին (տե՛ս Մորոնի 10.3–5)։