Բաց թողնել հիմնական նավիգացիան

Տեղական հոդվածներ

Եկեղեցու կանանց 2019 թվականին
Վերջին Օրերի Սուրբ չափահաս երիտասարդներն այժմ ամեն շաբաթ Եկեղեցու Gospel Library հավելվածում կարող են գտնել նոր նյութեր, որոնք ստեղծված են չափահաս երիտասարդների կողմից չափահաս երիտասարդների համար:
Առաջին նախագահություն ուղերձ
2019 թվականին երեխաները և երիտասարդները կավարտեն Երեխաների Միությունը և մի դասարանից ու քվորումից կտեղափոխվեն դեպի հաջորդը՝ ըստ տարիքային խմբի:
Փոքր և հասարակ բաներով են իրականցվում մեծ բաները
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Քվենթին Լ. Քուքի այցը Հայաստան
Մենք հրավիրում ենք բոլոր մարդկանց, ամենուրեք, կարդալ Մորմոնի Գիրքը, խորհել իրենց սրտում պատգամի մասին, որը պարունակում է այն և ապա հարցնել Աստծուն՝ Հավերժական Հորը, Քրիստոսի անունով, թե արդյոք գիրքը ճշմարիտ է։ Նրանք, ովքեր հետևում են այս գործելակերպին և հարցնում են հավատքով, Սուրբ Հոգու զորությամբ վկայություն կստանան նրա ճշմարտացիության և աստվածայնության մասին (տե՛ս Մորոնի 10.3–5)։
Եկեղեցին ամբող աշխարով մեկ հրավիրում է բոլորին դեկտեմբերի 1-ին ծառայել մարդկանց: Ծառայության գաղափարներ կարելի է գտնել Սուրբ Ծննդյան օրացույցում: